Vyhlášení voleb do školské rady
Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha –západ

 • Post published:11.2.2023

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků,

funkční období členů školské rady skončilo. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsem pověřena zajistit nové volby do školské rady.

Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhů, respektive ke kandidatuře za člena školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným zřizovatelem Obcí Vrané nad Vltavou, vyhlašuji v souladu s §167 odst. 4 školského zákona volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogy na další tříleté období.

Pro volby stanovuji přípravný výbor ve složení:     

 • Mgr. Gabriela Semová, předsedkyně
 • Mgr. Jana Boušková, člen
 • Mgr. Jana Neumanová, člen
 • Markéta Tomková, zapisovatelka

Data konání voleb

Volby tří členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhnou v pondělí 13. 3. 2023 od 11:30 do 18:00 hodin.

Volby tří členů školské rady za pedagogy proběhnou v pondělí 13. 3. 2023 od 9:30 do 11:00 hodin.

Tři členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Harmonogram voleb a lhůta pro podávání návrhů na členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků:

 • Do čtvrtka 2. 2. 2023 do 15:00 hodin je možné v kanceláři školy předat návrhy kandidátů (jméno navrhujícího, zástupce žáka ze třídyXY, jméno navrhovaného, zástupce žáka ze třídyXY) do školské rady na podatelnu školy nebo je můžete poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu předsedkyně přípravného výboru gabriela.semova@zsvrane.cz.
 • Navržení kandidáti budou osloveni a mohou stejně jako přímí kandidáti zájemci o práci ve školské radě podat své přihlášky ke kandidatuře (formát .docx nebo .pdf vzory na webu školy v oddíle dokumenty) na adresu předsedkyně přípravného výboru gabriela.semova@zsvrane.cz. termín odevzdání přihlášek je čtvrtek 23. 2. 2023.
 • V pátek 24. 2. 2023 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.
 • Oprávněné osoby mohou podat vždy jen jeden návrh,
 • Návrh může obsahovat maximálně tři kandidáty.
 • Každý návrh musí obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta, že s kandidaturou souhlasí.

Průběh voleb

Volby proběhnou dne 13. 3. 2023 v rámci informativního odpoledne s možností komunikace s pedagogy. Z navržených kandidátů budou tajnou volbou rodiče/zákonní zástupci žáků volit tři zástupce na nové funkční období.

 • Volební urna bude po celou dobu informativního odpoledne od 11:30 do 18:00 hodin na recepci školy.
 • Od 11:00 hodin si voliči mohou vyzvednout volební lístek na recepci školy a převzetí potvrdí podpisem na seznamu třídy svého dítěte.
 • Na volebním lístku volič zaškrtne křížkem políčko nejvýše 3 kandidátů. V případě vyššího počtu zaškrtnutých kandidátů je hlas neplatný.
 • Nevydané volební lístky předá recepční zpět do kanceláře školy nebo ředitelny.

Děkujeme za Vaši aktivní účast.

 

Víte-li o vhodném kandidátovi, či máte-li zájem stát se členem školské rady a podílet se tak na rozvoji, ale také supervizi školy, pošlete své návrhy na kandidáty či potvrďte svůj zájem do 23. 2. 2023 do 15:00 hodin na podatelnu školy, respektive odevzdávejte přihlášky do čtvrtka 23. 2. 2023 na podatelnu školy v kanceláři školy v I. patře

nebo využijte elektronickou poštu – e-mailovou adresu předsedkyně přípravného výboru gabriela.semova@zsvrane.cz.

Vzor přihlášky najdete ke stažení na webu školy. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, titul, třídu Vašeho syna nebo dcery, povolání, krátké zdůvodnění Vaší kandidatury a také kontakt. Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném školském zákoně. Výňatek ze školského zákona týkající se školské rady najdete rovněž na webu školy v sekci školské rady.

Ve Vraném nad Vltavou dne 16. 1. 2023

 

Mgr. Vladimíra Melicharová v. r.

Více informací naleznete zde >>>  

Volební řád >>>