Počátky školství ve Vraném – podle vzpomínek Bedřicha Kyndla

 

Až do roku 1819 nebylo ve Vraném školní budovy. Do té doby vyučoval ve svém vlastním domku č.p. 22 učitel František Pánek. Rovněž tak do té doby patřily děti z obcí Zvole, Březová, Oleško a Ohrobec do školy vranské, ježto tyto obce i se Skochovicemi jednu farnost tvořily.

V roce 1818 se započalo se stavbou školní budovy ve Zvoli, do které pak chodily děti z přifařených obcí Zvole, Březová, Oleško a Ohrobec.

Z jara 1819 bylo započato se stavbou školní budovy i ve Vraném (č.p. 28), která byla 20. září 1819 dokončena a ihned se započalo učiti. Škola byla jednotřídní s bytem pro učitele. Jako první se v ní uvádí Josef Pánek, patrně syn uč. Františka Pánka. Po jeho smrti se stal učitelem ve Vraném Josef Cafourek a po něm následoval Stanislav Mezány.

V roce 1851 přišel na školu jako učitel Antonín Fiala – byl to učitel svědomitý a obětavý, znamenitý hudebník, který vykonával rovněž funkci ředitele kůru ve vranském kostele. Plat Antonína Fialy byl 600 Zl. ročně, za kostelní hudbu si přivydělal dalších 20 Zl. za rok.

Rozmach továrny vranské způsobil, že roku 1872 navštěvovati vranskou školu mělo 185 dítek, což pro jednoho učitele v jedné světnici obtížné bylo. Byl tedy pronajmut vedlejší domek (č.p.5) za 140 Zl. ročně a soukromý učitel tovární Josef Doubek za prozatimního podučitele s ročním služným 350 Zl. se ustanovil. V tomto roce se tedy vranská škola stala školou dvoutřídní a Antonín Fiala se stal učitelem řídícím a plat mu byl zvýšen o 100 Zl. ročně.

V roce 1873 byla zvolena první školní rada – jejími členy byli: František Xaver Matošovský (farář), Antonín Fiala (učitel), Josef Jandera (starosta obce), Josef Pařízek, Josef Šťastný, Vojtěch Boháček a František Křížek.

Roku 1875 se urodilo v Čechách neobyčejně mnoho švestek, takže jedna bečka stála 1 Zl, taktéž mnoho brambor se urodilo, jež bečka stála 60 Kr. Sám farář sklidil 180 beček brambor a učitel Fiala 160 beček z políčka pod Borovíčkem, které patřilo faře a které jako odměnu za hraní na varhany v kostele Antonín Fiala užíval.

V roce 1876 ve věku 65 let Antonín Fiala zemřel a učitelem se stal jeho syn Ant. Fiala ml., podučitelem byl jmenován Zdenek Kunze, rodák z Teplic.

Z roku 1881 pochází zmínka o přístavbě vranské školy – její cena byla 4 305 Zl. a 28 krejcarů. V budově byly tedy od této doby 2 třídy.

V roce 1896 byla otevřena 3.třída – k tomu byla najmuta místnost v domě č.p. 39, který náležel továrníku panu Arnoštu Haasemu za roční nájem 50 Zl. Podučitelem do této třídy byl ustanoven Břetislav Jedlička.

V roce 1898 byla uskutečněna přístavba patra a byla zde zřízena 3. třída.

V roce 1905 vážně ochuravěl Antonín Fiala ml. (rozedma plic) a odešel do penze. Novým řídícím učitelem se stal Matěj Liška, po něm jsou uváděni tito řídící učitelé: Antonín Koníček, Josef Zikl (až do roku 1936), Augustin Pacholík – všichni to byli vynikající varhaníci.

Od roku 1927 byla škola čtyřtřídní.

Od 1.září 1931 byla povolena jedna zatímní pobočka a vyučování proběhlo v pěti třídách.

V roce 1932 byla povolena ještě jedna pobočka a škola měla 6 tříd.

V roce 1935 byla současně se stavbou první přehrady na Vltavě dokončena i budova nové školy. Nesla název T.G.Masaryka (viz Fotogalerie) a nacházel se v ní navíc i byt pro ředitele.

 

Vranská škola od 40. let 20. století – výběr zajímavých informací ze školní kroniky

 

Školní kronika, ze které čerpáme, je vedena od 1. září 1940.

Ve školním roce 1941/42 bylo zapsáno 159 žáků – 80 hochů a 79 dívek.

Ve školním roce 1941/42 ohrožovaly výuku různé nemoci – vyskytly se zde 3 případy žloutenky, 2 nové případy spály, proběhla epidemie spalniček, 1 žákyně zemřela na zánět mozkových blan. Škola byla vymalována, aby bylo zabráněno šíření nemocí.

Od roku 1943 dostávali žáci o velké přestávce teplou kávu – akci financovalo Rodičovské sdružení za pomoci Okresní péče o mládež ve Zbraslavi.

V roce 1945 se pro zákaz vytápění školní budovy žactvo od ledna shromažďovalo pouze 1x týdně, aby dostávalo domácí úkoly. Takto se pokračovalo až do března, v dubnu bylo vyučování zastaveno pro stálé letecké poplachy.

Po osvobození republiky v květnu 1945 byla škola využita pro internaci místních zajištěných – ve sborovně byla zřízena strážnice a v ředitelně byli zajištění vyšetřováni.

V roce 1946 byla škola pouze trojtřídní, protože velká část žactva ubyla – po skončení války se totiž velké množství dětí odhlásilo – většinou se jednalo o pražské děti, které se vrátily do Prahy.

Školní knihovna činila v roce 1946 185 knih knížek v sekci žákovské a 249 knih v sekci učitelské.

Ve školním roce 1946/47 darovala Okresní péče 800,- Kč na ošacení chudých dětí, 2 svetry, 10 košil a 4 páry bot, čokoládu – vše bylo dětem rozdáno, dále 42 lahviček po 200 cm3 rybího tuku a také 10_000,- Kč na stravovací akce. Pro jugoslávské děti sebrala škola 12,38 kg cukru a pro hladovějící Rumunsko bylo vybráno 300,-Kč.

Ve školním roce 1948/49 bylo rozhodnuto, že se bude pokračovat ve stravování žactva – Za 30 – 40 Kč měsíčně dostávali žáci 3x týdně hodnotnou polévku, 2x týdně bílou kávu nebo kakao, vždy s velkou houskou – ve vyvařování se střídaly podle abecedy matky dětí. V sobotu dostávali žáci pouze housku.

V roce 1950 byla v prostorách školy zřízena mateřská škola (ze 2 učeben v přízemí) a na chodbě při školní kuchyni byla zřízena jídelna.

V roce 1951 byly před školní budovou vysázeny moruše, které zkrášlují tento prostor dodnes.

V roce 1953 byla zřízena družina mládeže v suterénní učebně

V roce 1953 byla výnosem ministerstva školství ve Vraném zřízena osmiletá střední škola – tím pádem se opět začalo vyučovat ve staré školní budově, aby byl získán potřebný počet tříd. Navíc byly ze školní budovy přemístěny mateřská (ta využila část bytu – (36 m2) ředitele školy – p.F.Bělského) i hudební školy a veřejná lidová knihovna.

V roce 1953 byla při měnové reformě částka 2 022,30 Kč reservovaná na zakoupení knih pro žáky jako odměna ke konci školního roku, odevzdána výměnnému středisku k převodu 50:1. Z toho důvodu bylo v tomto roce od odměn žákům upuštěno.

Ve vranské škole bylo 139 žáků, jejich průměrný prospěch činil 2,24. Žactvo sebralo 6 240 kg odpadků, uspořilo 37 126 Kč a nasušilo 58 kg léčivých bylin.

Ve školním roce 1955/56 chodili do naší školy i žáci z Točné a Lhoty.

V roce 1959/60 pracovaly ve škole tyto kroužky: mičurinský, technický, elektrotechnický, radistický, dřevařský, výtvarný, turistický, písní a tanců, dovedných rukou, šití a pletení, chemický a požárnický – vedoucími kroužků byli učitelé a rodiče.

V listopadu 1959 byla zahájena přístavba sborovny a ředitelny a také byla zahájena přestavba malé učebny a kabinetu na prostornou dílnu.

V roce 1960 byla v nové školní budově zřízena Deska cti, na které byly vystaveny fotografie nejlepších žáků – patřili mezi ně tito žáci: Jaroslav Smíšek, Božena Jindráková, Pavel Přibyl, Dana Vlasáková, Marie Binderová, Zdeňka Ryšánková a Růžena Skřivanová.

Školní výlety ve školním roce 1961/62 (pro porovnání se současnou nabídkou):

1.tř. – divadelní představení a prohlídka Prahy; 2.tř. Křivoklát, Lidice, letiště v Ruzyni; 3.tř. Konopiště; 4.tř. Praha, ZOO; 5.tř. – Průhonice, Praha, ZOO; 6.A – putovní výlet po Kocábě se stanováním; 6.B – návštěva ZOO; 7.A – Babiččino údolí; 7.B – Lidice; 8. a 9.třída – výlet na konci roku neabsolvovaly, protože se zúčastnily v tomto roce lyžařského kursu.

Kroužky ve školním roce 1962/63 – sportovní gymnastiky, potápění, turistický a taneční.

Ve školním roce 1964/65 došlo k úpravám prostorů kolem školy – byl osázen cíp vedle školy (různé druhy jedlí, douglasky, modříny, …) a také byla vysázena řada douglasek na hraně svahu nad školním hřištěm.

Od 60.let se zápisy v kronice zestručňují, přibývá pouze zápisů o různých oslavách a kronika již není tak zajímavá. Přesto ji můžeme případným zájemcům poskytnout ve škole k prostudování.

Ve školním roce 1963 / 1964 patřila mezi nejvýznamnejší mimoškolní akce pro děti soutěž o pětiboj
tříd, kde nejlepší družstvo získalo putovní cenu.

Od zacátku školního roku 1967/1968 byly zavedeny volné sudé soboty.

 

Vybíráme z časopisu Ranec, který ve škole vycházel 12 let (1991-2002)

 

Během prázdnin 1991 byla místo bytu školníka zřízena učebna pro výuku počítačů, druhá místnost
sloužila pro využití televizních a video-programů. Také byla provedena rekonstrukce ektroinstalace,
vymalování všech prostor a četné instalatérské práce.

V budově 1.stupně proběhlo historické setkání všech lidí z celé České republiky, kteří měli zájem
o zachování přírodovedné souteže Zlatý list. Ve Vraném proběhlo národní finále této souteže
(v kategorii starších v ní zvítězil vranský oddíl Nezmaři) a v rámci jednání došlo ke změne pořadatele této celostátní souteže – místo Pionýrské organizace si soutež pod svá křídla vzal Český svaz ochráncu přírody. Došlo též ke změně názvu – soutež se nyní bude jmenovat Zelená stezka – Zlatý list.

Máme ve škole kanadského lektora. Jmenuje se John Spicer.

O letních prázdninách v roce 1992 se konalo národní finále souteže Zelená stezka – Zlatý list
v Lounovicích pod Blaníkem.
Nezmari zde obsadili 2 druhá a jedno 3.místo v ruzných věkových kategoriích.

Ve školním roce 1992/1993 školu navštevovalo 38 chlapců a 42 dívek na 1. stupni, 98 chlapců a 78
dívek na stupni druhém. Jasná převaha chlapců. Chod školy zajištoval pedagogický sbor s 18
pedagogickými pracovníky, 2 školníci a uklízečka, v zimním období topiči.

Ministerstvem školství byl snížen celkový počet vyučovacích hodin.
Pestitelské práce se budou ucit pouze v 5. rocníku, neboť o pozemek školní zahrady se přihlásil puvodní majitel.

Na druhém stupni se rozširuje nabídka volitelných předmetů o Informatiku, Ekologický seminář,
Matematický seminár, Konverzaci v anglickém jazyce a Konverzace v německém jazyce.

Úspechy žáku : Biologická olympiáda, okresní kolo 1. místo ve své kategorii Jílková Alena a Kubelík
Michal, (Michal postoupil až do kola národního) navázali tak na dlouhou radu vranských olympijských vítezu a medailistu –Maršíková Zita, Cihelková Kristýna, Kubanová Veronika, Kubanová Martina, Lišková Irena, Zemanová Eliška, Turner David, Obermajer Petr a Mandová Vendula, kteří v letech 1987 – 1991 ovládaly všechna přední místa v okresním kole BiO, řada z nich uspěla i v kole krajském a národním.

Zahrádkárská soutež, okresní kolo 1. místo Malá Jaroslava a Formánková Eva, 2.místo Cihlár Jan.
Eva a Jarka si vybojovaly postup do národního kola.

 

Školní rok 1993 / 1994

 

I o techto prázdninách Nezmaři nezaháleli a vedli si výborně v národním finále souteže Zelená stezka – Zlatý list – obsadili 2x 1.místo a jednou byli třetí.

Ani pro tento rok není zřízena 9.třída pro malý počet neumístených žáku ( strední školy a učilište ).
Na 1. stupni nezvoní, ucitelé mohou využívat vyučovací dobu podle momentální potřeby výuky,
soustředěnosti žáku nebo jejich únavy.

Na druhém stupni se vyzkoušel netradiční způsob vyučování – projektový. Jedno nebo dvoudenní
tematicky zaměřené projektové vyučování, při kterém se urcité téma probírá v širších souvislostech.

V prvním pololetí bylo motivované vánocními svátky s důrazem na vztahy mezi lidmi, ve druhém
pololetí s ekologickou tematikou.

Všechny prostory školy jsou efektivne využívány k výuce i odpočinku dětí. Je nově vybudovaná učebna hudební výchovy.
Všichni vycházející žáci byli prijati do středních škol a odborných učilišt. Žádný žák nebude pokračovat do 9.rocníku.

Škola stále nemá vytvořené základní podmínky pro kvalitní hodiny tělesné výchovy.

15.-21.8.1994 – Národní finále souteže Zelená stezka – Zlatý list bylo pro přírodovedný oddíl Nezmaři velmi úspešné – obsadil dvě první a jedno druhé místo.
Ve dnech 20. – 28.5. se konal v jižních Cechách celostátní sněm Dětského parlamentu. Okres Praha – západ, na něm zastupoval okres žák vranské školy Michal Kubelík.

 

Školní rok 1995 / 1996

 

Výraznou změnou je zavedení povinné devítileté školní docházky. Letošní osmé třídy pokračují studium devátou třídou.

V měsíci ř íjnu proběhl konkurz na nového ředitele základní školy ve Vraném nad Vltavou. V konkurzním řízení zvítezil PhDr František Kadlec, který v zárí nastoupil jako nový učitel dějepisu a občanské výchovy.

31.5.1996, pátek. V rámci oslav Dne dětí poslední květnový den byl zasvěcen jiným aktivitám než je zkoušení, mazání tabulí, poslouchání výkladu či házení houbou po učitelích. Všechny trídy 2.stupně se sešly na hříšti a po celé dopoledne mezi sebou sváděly líté boje v nejrůznejších disciplinách : jízda čarodejnic, štafetový běh do schodů, džungle, ufoball aj. Při poslední uvedené méne známé disciplíne do souteže nastoupilo družstvo ucitelu s J.Zlámalíkovou aj. Mončekem ve výborné obraně, p.ředitelem F.Kadlecem ve středu pole a útočnému triu E.Pašková, J.Vrtišková a J. Vrtiška. Skóre ve prospěch ucitelského sboru nezadržitelne narůstalo (při tolika šancích opravdu nezbylo nic, než se obcas trefit…).
UFOBALL rozhodne není činností, která by mohla ohrozit autoritu učitelského sboru. Na úplný záver si každý úcastník osladil život polárkovým dortem.

 

Školní rok 1996/1997

 

Prázdniny jsou příjemným výmyslem pro zotavení žáků, učitelů ale i školních budov a zařízení. Na
druhém stupni byly cementem zatřeny nevhodné umělecké pokusy neznámých výtvarníku a provedeny různé drobné opravy.

Zvýšený počet učitelu na škole souvisí s tím, že po dvaceti letech opět začíná fungovat povinná 9.třída.

V tomto školním roce je vyhlášená nová celoroční soutež O rekordmana školy. Vydržte co nejdéle tútat – vítěz Chaloupka Ondřej, 1:07,73 ( 21 bodu ). Naskákejte bez přerušení či zastavení co nejvíce skoku po jedné noze pres švihadlo – vítez Halva Petr 223 skoku (21 bodu ). Balancování s tyčkou na dlani – vítez Chaloupka Ondřej ,2:31:29,( 21 bodu )´. Hod na cíl pink-ponkovým míčkem do soustavy misek – vítez Hnidka Jaroslav, 27. Během minuty vyjmenovat co nejvíce podstatných jmen ( PÍSMENA SE LOSUJÍ ) vítez Švejzar Martin, 36 slov, písmeno P. Chůze poslepu – nejdelší úsek rovne přinesl vítezství Katce Koutné a 6.kolo souteže se stalo pohromou pro favority. Rekord-1920 cm. Alenina pomsta ( soutež pojmenována podle nápadu Aleny Jílkové), pohled na v pravém úhlu sedící a trpící přitahoval velké množství diváku. Nakonec zvítězil v case 10:05 min a zasloužených 21 bodu získal Hartman David. Hod kostkou – vítezové Švejzar Martin a Truxa Vláda. Hledání ve slovnících – nejrychlejší výkon patří p.uč. Vrtiškovi. Předklon – hloubka predklonu 22 cm vynesla na první příčku Jarku Havlíckovou.

Do prvního ročníku souteže se různou měrou zapojilo 136 žáku a zaměstnanců školy.
Celkovým vítezem po rozpačitejším začátku se stal s vynikajícím výsledkem 119 bodu Švejzar
Martin z 9.B. Patří mu putovní titul REKORDMAN ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU.

27. února proběhla řetězová stávka pracovníku školství

Žáci školy pokračují ve velmi hezké tradici Vynášení Morany a vítání jara.

 

Školní rok 1997 / 1998

 

V druhém zářijovém týdnu školu postihla, v dobře rozběhnutém školním roce, pohroma. Dvakrát za
sebou byla škola vykradena. Škody byly zatím vyčísleny cca na půl milionu korun. Ochromena byla
především výuka informatiky – zmizelo celkem 8 školních pocítacu a tiskárna, videorekordér,
diaprojektor, mikroskopy, radiomagnetofon s CD prehrávacem.

Byl zahájen 2.rocník REKORDMANA ŠKOLY – do 2.rocníku se zapojilo 112 soutežících. Celkovým
vítezem se stala Magda Tejnická ze 7. trídy. Vítezka tohoto rocníku získala o 22 bodu více než loňský rekordman.

Titul VŠEZNÁLEK ROKU získala Michala Špitzová

Zlatá Vrána 98 – Anicka Šimonová a Bára Smetanová, Michala Jarošová, Filip Smetana, Jarka
Křivánková ( samozřejmě v I.,II., a III. Kategorii. souteže v krá.. pardon ve zpívání ).
Třídní schůzky v tomto školním roce potvrdily jedno z Murphyho pravidel – č ím víc je nutná úcast
rodičů na schůzce, tím menší je pravdepodobnost, že se dostaví.