• Informace o přestupech žáků zde.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2024

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ
od 1. 9. 2024
ZDE

Vážení rodiče,
velmi nás těší, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu. Kapacita prvních tříd byla zcela naplněna. Bylo přijato 48 dětí. Odklad byl povolen 5 dětem.
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona ředitelka Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
13. 5. 2024 Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

 

 • Vyhlášení zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 zde.
 • Desatero pro rodiče budoucího prvňáka zde.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
proběhne 26. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hodin.

Pro školní rok 2024/2025 jsou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
Děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 jsou přijímány pouze s doporučením PPP.

REGISTRACE K ZÁPISU
Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy s trvalým bydlištěm ve Vraném nad Vltavou a v Březové-Olešku (na základě dohody obcí o společném školském obvodu ze dne 23. 2. 2022) bude probíhat od pondělí 25. března 2024 do čtvrtka 25. dubna 2024 elektronicky. Využijte odkaz ZDEPři elektronické registraci prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů a o výběr termínu (času) zápisu.

Trvalé bydliště se uvádí jak při registraci k zápisu, tak při zápisu. Kontrola trvalého bydliště bude provedena tak, že ředitelka školy předá seznam registrovaných dětí, respektive zapsaných budoucích prvňáčků, ke kontrole na obecní úřady. Pokud má dítě vlastní občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, lze jej předložit ve škole.

REGISTROVAT se znovu musí i děti, které pro školní rok 2023/2024 dostaly odklad školní docházky.

K ZÁPISU budete potřebovat:

 • vytištěnou Žádost o přijetí dítěte do první třídy (přijde vám předvyplněná do e-mailové schránky po registraci k zápisu) – odevzdáním žádosti o přijetí dne 26. 4. 2024 je zahájeno správní řízení,
 • rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii (za účelem ověření údajů v žádosti),
 • kartičku pojištěnce,
 • doklad totožnosti zákonného zástupce, např. občanský průkaz k nahlédnutí (za účelem ověření údajů v žádosti).

V případě žádosti o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY přineste, prosím, všechny tři následující dokumenty:

 • žádost o odklad školní docházky (můžete stáhnout z e-mailu, který vám přijde po registraci k zápisu),
 • doporučující posouzení od příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • doporučení odkladu od odborného lékaře (např. pediatra).

O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4. 2024.

Pokud by nebylo možné uskutečnit zápis do prvních tříd prezenčně nebo bude-li to situace vyžadovat, je možné předání potřebných dokumentů několika způsoby:

 • doporučeně poštou,
 • prostřednictvím odeslání z osobní datové schránky zákonného zástupce do datové schránky školy – ID schránky: 88gmt93,
 • osobním podáním na recepci školy.

Osobní podání žádosti spolu s motivační částí zápisu pro děti proběhne v budově základní školy v pátek 26. dubna 2024. Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Pro komunikaci se školou výhradně používejte u jména dítěte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bylo přiděleno při registraci k zápisu do prvních tříd. V případě, že Vaše dítě neprošlo registrací k zápisu, obdržíte registrační číslo po podání žádosti o přijetí/odkladu školní docházky od zástupkyně ředitele Mgr. Kateřiny Vrtiškové přímo ve škole při zápisu.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Správní řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a rozhodnutí o odkladu školní docházky proběhne do třiceti dnů od podání žádosti.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude umístěn na vývěsce školy a na našich webových stránkách https://www.zsvrane.cz/. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se žádosti vyhovuje, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se zákonnému zástupci dítěte nezasílá, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout osobně nebo ho obdrží poštou do vlastních rukou.

Dne 17. 5. 2024 v době od 14:00 do 16:00 hodin škola umožní nahlédnutí do spisu dítěte.

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů ohledně zápisu nás kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vrtiskova@zsvrane.cz.

V průběhu června se uskuteční informativní setkání pro rodiče a budoucí prvňáčky ve škole.

KRITÉRIA PŘIJETÍ
1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu, tzn. ve Vraném nad Vltavou a v Březové-Olešku, s odloženou školní docházkou,
2. dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu, tzn. ve Vraném nad Vltavou a v Březové-Olešku,
3. dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec již ZŠ Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ, navštěvuje, do výše celkového počtu přijímaných dětí,
4. dítě s jiným místem trvalého pobytu do výše celkového počtu přijímaných dětí.
Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví
ředitelka školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně
počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu dvou prvních tříd, tedy do celkového počtu maximálně
48 přijatých žáků. Případné losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné.

Pro školní rok 2024/2025 budeme otevírat dvě první třídy maximálně po 24 žácích.