Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 – pro děti z Ukrajiny

Více informací naleznete zde >>>


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, 
zápis do 1. tříd bude na naší škole probíhat 22. 4. 2022 od 14 – 18 hodin za osobní přítomnosti dětí a vás rodičů.

Pro školní rok 2022/2023 jsou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 jsou přijímány pouze s doporučením PPP.

Před zápisem prosíme o vyplnění elektronické „Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku“, nebo „Žádosti o odklad“ v případě žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky.

Žádost o přijetí vyplňují i zákonní zástupci dětí, kteří obdrželi rozhodnutí o odkladu pro tento školní rok 2021/2022.

On-line formulář žádostí o přijetí/o odklad otevřen 1. 4. 2022. >>>

Vytisknutou a vyplněnou žádost o přijetí/žádost o odklad je možné přinést

  • osobně v době zápisu 22. 4. 2022
  • zaslat do datové schránky (88gmt93)
  • zaslat poštou na adresu školy Základní škola, U Školy 208, 252 46 Vrané nad Vltavou.

Pro pohodlný a plynulý průběh zápisu, prosíme, využijte registrační formulář, ve kterém si vyberete čas pro návštěvu zápisu, který vám bude nejlépe vyhovovat.

On-line časový rezervační systém otevřen 1. 4. 2022 >>> 

K zápisu je potřeba s sebou přinést:

  • vytisknutou a podepsanou „Žádost o přijetí“
  • rodný list dítěte
  • platný doklad totožnosti zákonného zástupce/ cizinci platný cestovní pas

Stanovení kritérií pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), budou děti přijímány k povinné školní docházce do Základní školy Vrané nad Vltavou pro školní rok 2022/2023 na základě přihlášky podané zákonným zástupcem do počtu 50 dětí do dvou prvních tříd podle kritérií v tomto pořadí:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve Vraném nad Vltavou a děti s trvalým bydlištěm v obci Březová – Oleško, na základě veřejnosprávní smlouvy, které mezi sebou obce uzavřely.
  2. Ostatní děti.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace platné k 1. 4. 2022.

Žádost o přijetí posoudí ředitelka školy v zákonné lhůtě 30 dní.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete dne 9. 5. 2022 od 8 do 10 hodin v Základní škole Vrané nad Vltavou. Přitom po vás může být vyžadováno prokázání totožnosti. Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů (úkon může být zpoplatněn). Po uplynutí výše uvedené lhůty škola rozhodne o vaší žádosti.

Rozhodnutí o přijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude umístěn  na veřejném místě (vývěska u základní školy, na webových stránkách školy). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje, za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci dítěte vyzvednou osobně nebo ho po uplynutí lhůty obdrží poštou.

Co dělat v případě, že zvažujete pro své dítě odklad povinné školní docházky?
Odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Škole je třeba dodat:
1) žádost o odklad povinné školní docházky vyplněním on-line formuláře
2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
3) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4. 2022.
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů ohledně zápisu nás kontaktujte na telefonních číslech 774 486 551 a 257 761 744 nebo na e-mailové adrese ivana.hereitova@zsvrane.cz.
V průběhu června proběhne informativní setkání rodičů a dětí ve škole.

Dokumenty ke stažení: