Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, 
zápis do 1. tříd bude na naší škole probíhat v pátek 21. 4. 2023 od 14 – 18 hodin. 

Pro školní rok 2023/2024 jsou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 jsou přijímány pouze s doporučením PPP.

Před zápisem prosíme o vyplnění elektronické „Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku“, nebo „Žádosti o odklad“ v případě žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky.

Žádost o přijetí vyplňují i zákonní zástupci dětí, kteří obdrželi rozhodnutí o odkladu pro tento školní rok 2022/2023.


Co je potřeba udělat před samotným zápisem:

1. Vyplnit on-line formulář žádostí o přijetí/o odklad otevřen do 20. 4. 2023. <<<ZDE>>>

2. Zvolit si čas příchodu k zápisu do 20. 4. 2023. <<<ZDE >>>

(Na jeden termín se mohou přihlásit pouze 4 zájemci. V případě, že bude tento počet překročen, systém smaže za 24 hodin zájemce zaregistrované nad stanovený počet. )


K zápisu je potřeba s sebou přinést:

 • vytisknutou a podepsanou „Žádost o přijetí“
 • rodný list dítěte
 • platný doklad totožnosti zákonného zástupce/ cizinci platný cestovní pas

 


ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ, pro školní rok 2023/2024 proběhne 21. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin.

Pro děti dle zákona LEX UKRAJINA 9. 6. 2023. Зарахування майбутніх першокласників згідно закону LEX UKRAJINA відбудеться 09. 06. 2023 року.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka („spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Pro školní rok 2023/2024 budeme otevírat dvě první třídy maximálně po 30 žácích.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu, tzn. ve Vraném nad Vltavou a v Březové-Olešku, s odloženou školní docházkou,
 2. dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu, tzn. ve Vraném nad Vltavou a v Březové-Olešku,
 3. dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec již ZŠ Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ, navštěvuje, do výše celkového počtu přijímaných dětí,
 4. dítě s jiným místem trvalého pobytu do výše celkového počtu přijímaných dětí.

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitelka školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu dvou prvních tříd, tedy do celkového počtu maximálně 60 přijatých žáků. Případné losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné.

 Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy


Osobní podání žádostí spolu s motivační částí zápisu pro děti proběhne v budově základní školy. Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem.

REGISTRACE K ZÁPISU

Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy s trvalým bydlištěm ve Vraném nad Vltavou a v Březové-Olešku (na základě dohody obcí o společném školském obvodu ze dne 23. 2. 2022) bude probíhat od pondělí 27. března 2023 do čtvrtka 20. dubna 2023 elektronicky

 >>>ZDE (Na jeden termín se mohou přihlásit pouze 4 zájemci. V případě, že bude tento počet překročen, systém smaže za 24 hodin zájemce zaregistrované nad stanovený počet. )<<< 

Trvalé bydliště se uvádí jak při registraci k zápisu, tak při zápisu. Kontrola trvalého bydliště bude provedena tak, že ředitelka školy předá seznam registrovaných dětí, respektive zapsaných budoucích prvňáčků, ke kontrole na obecní úřady. Pokud má dítě vlastní občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, lze jej předložit ve škole.

REGISTROVAT se znovu musí i děti, které pro školní rok 2022/2023 dostaly odklad školní docházky!

Zápis výhradně pro budoucí prvňáčky – uprchlíky z Ukrajiny – vyhlašujeme na 9. 6. 2023 od 15:30 do 17:30 hodin.
Зарахування виключно для майбутніх першокласників – біженців з України – оголошуємо на день 9 червня 2023 року, з 15:30 до 17:30 год.

K ZÁPISU budu potřebovat: 

 • vytištěnou žádost o přijetí dítěte do první třídy a osobní list prvňáčka (lze vyplniti na místě) – odevzdáním žádosti o přijetí dne 21. 4. 2023 je zahájeno správní řízení,
 • rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii (za účelem ověření údajů v žádosti),
 • kartičku pojištěnce,
 • doklad totožnosti zákonného zástupce, např. občanský průkaz k nahlédnutí (za účelem ověření údajů v žádosti).

V případě žádosti o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY přineste, prosím, všechny tři následující dokumenty:

 • žádost o odklad školní docházky,
 • doporučující posouzení od příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • doporučení odkladu od odborného lékaře (např. pediatra).

O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4. 2023.

Pokud by nebylo možné uskutečnit zápis do prvních tříd prezenčně nebo bude-li to situace vyžadovat, je možné předání potřebných dokumentů několika způsoby:

 • doporučeně poštou,
 • prostřednictvím odeslání z osobní datové schránky zákonného zástupce do datové schránky školy – ID schránky: 88gmt93,
 • osobním podáním na recepci školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

Den otevřených dveří se pro rodiče budoucích prvňáčků uskuteční 8. března 2023 od 9:00 do 11:30 hodin.

K návštěvě a prohlídce školy můžete využít také informativní odpoledne, které proběhne dne 13. března 2023 od 12:00 hodin.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Pro komunikaci se školou výhradně používejte u jména dítěte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bylo přiděleno při registraci k zápisu do prvních tříd. V případě, že Vaše dítě neprošlo registrací k zápisu, obdržíte registrační číslo po podání žádosti o přijetí/odkladu školní docházky od zástupkyně ředitele Mgr. Ivany Hereitové přímo ve škole při zápisu.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Správní řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a rozhodnutí o odkladu školní docházky proběhne do třiceti dnů od podání žádosti.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude umístěn na vývěsce školy a na našich webových stránkách https://www.zsvrane.cz/. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se žádosti vyhovuje, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se zákonnému zástupci dítěte nezasílá, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout osobně nebo ho obdrží poštou do vlastních rukou.

Dne 17. 5. 2023 v době od 14:00 do 16:00 hodin škola umožní nahlédnutí do spisu dítěte.

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů ohledně zápisu nás kontaktujte na telefonních číslech 737 843 230 a 257 761 744 nebo na e-mailové adrese ivana.hereitova@zsvrane.cz.

V průběhu června se uskuteční informativní setkání pro rodiče a budoucí prvňáčky ve škole.