Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. tříd bude na naší škole probíhat 22. 4. 2022

Organizace a průběh zápisu závisí na aktuálních epidemiologických opatřeních a pokynech MŠMT.

Pro školní rok 2022/2023 jsou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 jsou přijímány pouze s doporučením PPP.Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro školní rok 2021/2022 jsou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 jsou přijímány pouze s doporučením PPP.

Zápis do 1. tříd bude probíhat od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021 pouze elektronicky, vyplněním Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku nebo vyplněním Žádosti o odklad v případě žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky.

Žádost o přijetí vyplňují i zákonní zástupci dětí, kteří obdrželi rozhodnutí o odkladu pro tento školní rok (2020/2021).

On-line formulář pro zasílání žádostí o přijetí bude otevřen 6. 4. 2021.

Po vyplnění žádosti o přijetí je třeba žádost vytisknout, podepsat a k žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte, následně doručit škole těmito způsoby:

1) zaslat poštou na adresu školy: Základní škola, U Školy 208, 252 46 Vrané nad Vltavou (rozhodující je datum podání na poštu),

2) vhodit do schránky u vchodu do budovy školy  

3) zaslat do datové schránky školy (88gmt93)

4) osobním podáním ve škole (po předchozí telefonické domluvě – je nutno organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.)

Po obdržení žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zasláno přidělené registrační číslo Vaší žádosti. Žádost o přijetí posoudí ředitelka školy v zákonné lhůtě 30 dní.

Stanovení kritérií pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), budou děti přijímány k povinné školní docházce do Základní školy Vrané nad Vltavou pro školní rok 2021/2022 na základě přihlášky podané zákonným zástupcem do počtu 50 dětí do dvou prvních tříd podle kritérií v tomto pořadí:

1) Děti s trvalým pobytem v obci Vrané nad Vltavou, v případě cizinců místem pobytu v obci Vrané nad Vltavou, děti s trvalým pobytem v obci Vrané nad Vltavou, kterým byl udělen odklad školní docházky ve školním roce 2020/2021

2) Děti s trvalým pobytem mimo obec Vrané nad Vltavou, které mají v době zápisu sourozence v 1. – 8. ročníku na ZŠ Vrané nad Vltavou

3) Děti s trvalým pobytem mimo obec Vrané nad Vltavou

V případě, že v rámci kritéria 2 nebo 3 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupců školské rady. Informace o čase a místu veřejného losování bude vyvěšena na webových stránkách školy minimálně 3 kalendářní dny před konáním losování. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace platné k 6. 4. 2021.

Rozhodnutí o přijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude umístěn  na veřejném místě (vývěska u základní školy, na webových stránkách školy). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci dítěte vyzvednou osobně nebo ho po uplynutí lhůty obdrží poštou.

 

Co dělat v případě, že zvažujete pro své dítě odklad povinné školní docházky?

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Škole je třeba dodat:

1) žádost o odklad povinné školní docházky vyplněním on-line formuláře

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

3) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4. 2021.

 

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů ohledně zápisu nás kontaktujte na telefonních číslech 774 486 551 a 257 761 744 nebo na e-mailových adresách ivana.hereitova@zsvrane.cz a reditelstvi@zsvrane.cz.

Pokud to situace dovolí, proběhne během června informativní setkání rodičů a dětí ve škole.

Nejdříve se zobrazí Přihláška do 1. ročníku –> po vyplnění (odeslání) se zobrazí další instrukce –> stáhněte si žádost (žádost je nutné vyplnit)–> po vyplnění žádosti je nutné postupovat viz instrukce výše

 

Dokumenty ke stažení:


Ahoj děti,

protože se nemůžeme při zápisu potkat naživo, připravili jsme pro vás s naší školní vránou alespoň krátkou online procházku po škole. Můžete si za pomoci rodičů vyzkoušet několik krátkých úkolů, podobných těm, jaké by na vás čekaly u zápisu ve škole.