Školská rada

Vážení rodiče,

na následující tříleté období 2023-2026 byla zvolena nová školská rada. Vám, coby zákonným zástupcům žáků, umožňuje podílet se na správě školy. Budeme rádi za vaše konstruktivní návrhy, kterými se budeme na jednáních školské rady zabývat. K tomuto účelu jsme nechali zřídit e-mailovou adresu: radaskoly@zsvrane.cz

Na základě školského zákona (§ 167 a § 168) školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování (aktuální ŠVP naleznete na stránkách školy v záložce „O naší škole“ – „Školní vzdělávací program“)
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy (záložka „Školní dokumenty“)
  • schvaluje školní řád (zatím na stránkách školy není k dispozici) a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (záložka „Školní dokumenty“)
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy (zatím na stránkách školy není k dispozici)
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok (záložka „O naší škole“ – „Školní dokumenty“), vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce (web České školní inspekce, odkaz „Registr inspekčních zpráv“)
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy (tedy i vaše konstruktivní návrhy ke zlepšení chodu školy)