INFORMACE PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Provozní doba školní družiny

 • od 6:30 – 7:30 (ranní ŠD) a od 11:30 – 17:00 (odpolední ŠD) 
 • 2. 9. 2022 je zahájen provoz ŠD 

Přihlašování a odhlašování dětí

 • K pravidelné docházce do ŠD mohou být přijaty děti 1. – 3. tříd
 • Přihlášku do ŠD odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2022 třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD v ZŠ
 • Docházka přihlášených dětí je povinná
 • ŠD není nároková
 • Odhlásit dítěte ze ŠD lze jen přes určený formulář – Odhláška ze ŠD (k vyzvednutí u vychovatelky, na recepci školy nebo na webu školy – v sekci ŠD – dokumenty)
 • Dítě je odhlášeno dnem doručení odhlášky vychovatelce bez ohledu na docházku v ŠD

Organizace a kontakty na ŠD

Podmínky docházky do ŠD

 • Včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky do ŠD do 2. 9. 2022
 • Zaplacení poplatku za ŠD ve výši 2500,- na celý školní rok do 30. 9. 2022
 • Děti zapsané ve ŠD se nemohou zapisovat do ŠK a naopak
 • Škola využívá pro bezpečné vyzvedávání dětí systém Bell-hop
 • Rodiče respektují provoz vyzvedávání dětí ze ŠD a nenarušují chod ŠD
 • Po přihlášení dítěte do ŠD je rodič povinen seznámit se s vnitřním řádem ŠD

Vyzvedávání dětí na čip nebo samostatný odchod ze ŠD

 • Po vyučování – vyzvedávání jen na písemnou žádost – odchod mimořádný nebo pravidelný – 11:30 nebo 12:25 – po poslední vyučovací hodině – dítě jde na oběd samotné, bez doprovodu družiny
 • Po obědě – vyzvedávání na čip nebo na písemnou žádost­ – odchod mimořádný nebo pravidelný 12:15 – 12:30 nebo 13:15 – 13:30 dle zařazení do oddělení ŠD – rozvrh                                                                   
 • Po odpolední činnostivyzvedávání na čip nebo na písemnou žádost – odchod mimořádný nebo pravidelný ­14:50 – 17:00
 • V jiný čas není možné děti ze ŠD vyzvednout
 • Rodiče si děti vyzvedávají pouze s použitím čipu u terminálů u vchodů do škol v čase vymezeném pro vyzvedávání dětí na čip – dle rozvrhu a zařazení do jednotlivých družin
 • Při vyzvedávání dětí na čip, má vychovatelka 15 minut na uvolnění dítěte z oddělení ŠD od času, kdy doprovod dítěte čipne u terminálu školy
 • Propouští dítě ze systému Bellhop, až v čas jeho odchodu ze třídy ŠD. Tento čas má dítě i vychovatelka na rychlé dokončení činnosti a úklid hraček. Je potřeba počítat s tím, že dětem i nějaký čas trvá, než projdou školou do šatny…
 • Doprovod používá čip pouze u terminálu na budově školy, kde dítě momentálně vyzvedává

Samostatný odchod ze ŠD – pravidelný nebo mimořádný

 • Rodiče nastavují samostatné odchody dětem na školou určené formuláře
 • Rodiče jsou povinni nahlásit písemně změny v těchto pravidelně nastavených odchodech
 • Samostatný odchod – pravidelný formulář- (SAMOSTATNÝ PRAVIDELNÝ ODCHOD ZE ŠD) – rodiče mohou dlouhodobě nastavit pravidelný samostatný odchod dítěte na určitý den v týdnu s přesným časem odchodu
 • Samostatný odchod – mimořádný rodiče mohou napsat jednorázovou mimořádnou žádost – formulář – (ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠD – SAMOSTATNÝ ODCHOD MIMOŘÁDNÝ) – s datem a přesným časem
 • Kroužky
 • Nabídka bude upřesněna nejpozději začátkem září na webu školy
 • Rodiče mohou v rámci ŠD přihlásit děti na kroužky v budově jejich ŠD až od 15hod. Děti si vždy na kroužky z oddělení ŠD osobně vyzvedne vedoucí příslušného kroužku a po skončení je opět předává osobně vychovatelce do oddělení ŠD. Za cestu dítěte na kroužek, stejně tak v průběhu kroužku nese plnou odpovědnost vedoucí kroužku, který si děti osobně vyzvedává u vychovatelky, až do osobního předání dítěte zpět do ŠD vychovatelce
 • Veškeré změny v samostatných odchodech a kroužcích provádějte písemně na určené formuláře; na telefonické a SMS změny nebude brán zřetel

Platba za školní družinu

 • Platba: jen ročně / na celý školní rok 2500,-
 • Datum splatnosti do 30. 9. 2022
 • ČIP: Cena čipu je 100,- /kus, čip je nevratný
 • Úhrada se provádí bezhotovostní platbou – příkazem na účet školy (Moneta Money Bank 215580057/0600, variabilní symbol 3113, (do poznámky – ŠD + jméno a příjmení dítěte)
 • Dítě může být vyloučeno ze ŠD pro nesplnění povinné finanční úhrady, ale vzniklý dluh musí být uhrazen
 • Vrácení poplatku za ŠD: po odhlášení dítěte ze ŠD je možné požádat o vrácení poplatku za nezapočaté měsíce ode dne doručení odhlášky vychovatelce

Další informace budou průběžně vyvěšované zde: www.zsvrane.cz v sekci ŠD https://www.zsvrane.cz/zakladni-informace-sd/

Fotogalerie ze školního roku 2021/22 je průběžně doplňována: https://www.zsvrane.cz/fotogalerie-sd/