Informace k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia pro školní rok 2023/2024

Veškeré informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2022/2023 naleznete zde >>>

Harmonogram – tabulka důležitých termínů

 


Obory s talentovou zkouškou

Kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2022.

Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – termín odevzdání do 30. listopadu 2022.

Konzervatoř –  talentové zkoušky se konají od 15. ledna do 31. ledna 2023.

Gymnázium se sportovní přípravou – talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února 2023.

Obory středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo gymnázia se sportovní přípravou – talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. ledna 2023.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a ke vzdělávání na konzervatoři

 • V případě, že bude žák konat talentovou zkoušku, zákonný zástupce sám požádá školu o přípravu přihlášky na SŠ, přihlášku je nutné odevzdat na SŠ již do 30. listopadu.
 • Pokud bude žák přijat, oznámí tuto skutečnost výchovné poradkyni. Následně mu bude vydán „Zápisový lístek“, který musí do deseti dnů doručit ředitelství SŠ.
 • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává 2 přihlášky ke vzdělávání na SŠ.

Přihlášky na střední školy  (s maturitou, výučním listem), víceletá gymnázia

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněna do 31. ledna 2023.

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.

Některé školy zveřejňují na svých stránkách předběžná kritéria přijímacího řízení již nyní (vhodné prostudovat již nyní).

Přihlášky lze podávat přímo do kanceláře střední školy osobně nebo poštou (doporučeně) nejpozději do 1. března 2023 včetně.

Přihlášky a zápisový lístek na SŠ budou vydány žákům spolu s  pololetním vysvědčení. 

Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.). Nutné přinést k ověření do školy s časovým předstihem.

První kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Čtyřleté obory:

 1. řádný termín: 13. 4. 2023
 2. řádný termín: 14. 4. 2023

Obory šestiletého  a osmiletého gymnázia

 1. řádný termín:  17. 4. 2023
 2. řádný termín: 18. 4. 2023

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

 1. náhradní termín: 10. 5. 2023
 2. náhradní termín: 11. 5. 2023

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. ledna do 15. ledna a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. ledna do 31. ledna.

· první termín absolvuje žák přij. řízení na škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě
· druhý termín absolvuje žák přij. řízení na škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě
· lepší výsledek se započítává na obě školy (tvoří minimálně 60% celkového bodového hodnocení uchazeče)
· SŠ může vypisovat ještě vlastní přij. řízení (navíc k celostátní zkoušce)
· pozvánku k přij. řízení obdrží žák poštou nebo emailem
· výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách SŠ
· neúspěšní uchazeči budou vyrozuměni písemně – do tří dnů se mohou odvolat
· SŠ mohou vypsat další termíny přij. řízení, pokud nenaplní svou kapacitu

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem.

Konané testy:

Jednotné přijímací zkoušky

 • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
 • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)

Školní přijímací zkouška   

Některé školy mají ještě požadavky na další zkoušku – OSP, AJ … atp.

nutné vyhledat na stránkách škol – v kritériích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10 – ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

V případě ztráty zápisového lístku bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole, kontaktovat ředitele SŠ, dotazovat se na volná místa po těch, kteří nedodali  zápisový  lístek. Formuláře přihlášek na požádání vydáme.

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
 • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
 • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

Zájemci o víceletá gymnázia mne kontaktují do 17. 1. 2023.

Mgr. Jana Boušková


Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – „ Informace o gymnáziích v Praze,“ „Informace o středních odborných školách“ I. a II., Atlas školství (www.atlasskolstvi.cz). Je možno zapůjčit u VP.
 • Některé střední školy a odborná učiliště posílají nabídky – letáky do školy, žáci je mají k dispozici, přicházejí „náboráři“ a informují žáky o možnostech.
 • Informace na nástěnce výchovného poradce 1. patro.
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách, možnost navštívit školní veletrh Schola Pragensis (stránka zde).
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru.
 • Ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna roku, ve kterém se skládají přijímací zkoušky, u škol s talentovými zkouškami do 31. října.
 • S pololetním vysvědčením žáci obdrží přihlášky na SŠ. Žák či zákonný zástupce vyplní osobní údaje žáka, uvede vybrané školy (správný celý název školy, adresa, u studijního či učebního oboru uvést také kód), případně potvrzení od lékaře. Škola vyplní zadní stranu přihlášky týkající se klasifikace v posledních 3 pololetí, stejně tak mimořádné výsledky žáka v soutěžích, na kterých reprezentoval školu (žák musí k takovému doplnění dodat škole a následně přiložit k přihlášce kopii diplomů apod.).  Za správnost ostatních údajů v přihlášce zodpovídají zákonní zástupci.
 • Zápisový lístek žáci obdrží s pololetním vysvědčením, nejpozději první týden v únoru.
 • Každý žák může podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory na jedné SŠ.
 • Vyplnit přihlášku – tiskopisy přihlášek jsou nové   od letošního školního roku. Na přihlášce se uvádí obě vybrané školy na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, které určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března. (Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou školského poradenského zařízení.) Přihlášky doručit včas osobně nebo doporučeným dopisem.

Přijímací řízení

1. Jednotná přijímací zkouška

 • Je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou.
 • Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60%, v případě Gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40%.
 • Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny zkoušek. Testy jednotné zkoušky může konat uchazeč dvakrát, v 1. termínu ve škole, kterou má na přihlášce jako 1. škola a ve 2. termínu ve škole, kterou má uvedenou jako 2. škola.  Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.

Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.

2. Školní přijímací zkoušky

Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku. O tom, co bude obsahem této zkoušky informuje SŠ do 31. 1. daného roku.

3. Další kritéria pro přijetí

Mohou to být např. průměrný prospěch, prospěch v profilových předmětech, účast žáka v soutěžích, olympiádách aj.

 

Užitečné adresy a odkazy:

Formuláře: