Změny v přijímacím řízení pro školní rok 2023/24

Novela je účinná od 1. 1. 2024

Informace pro rodiče a žáky

Leták s přehledem základních informací zde
Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024 zde
Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. 1. 2024 zde

Dochází ke změně v možnosti podání přihlášky ke studiu. V první fázi digitalizace v tomto školním roce budou mít však uchazeči možnost podat přihlášku buď v písemné formě bez elektronického systému, resp. písemně s podporou elektronického systému, nebo výhradně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na určenou školu, bude mít povinnost na dané škole podat „vzdání se“ svého místa (formálně jde o zpětvzetí přihlášky).

Důležité termíny a novinky:

 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
 • v návrhu nového zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání se plánuje:
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému (nově až po náhradním termínu přijímaček)
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud
 • možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem
 • zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ
 • systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám

Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podají uchazeči letos v listopadu (do 30. 11. 23) ještě podle stávající legislativy pouze v písemné formě.
Počítá se s tím, že každý, kdo podá přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a zároveň následně k 20. 2. 2024 podá elektronicky přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, uvede do této přihlášky také i ty dvě školy, které byly s talentovou zkouškou podány v listopadu 2023.

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
 • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
 • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.
 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Zájemci o víceletá gymnázia, kteří budou žádat o tištěnou přihlášku, mne kontaktují do 18. 1. 2024 písemně mailem nebo Školou online s uvedením počtu přihlášek.

Mgr. Jana Boušková