Jednací řád školské rady při Základní škole Vrané nad Vltavou

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat i jiné osoby dle zvážení školské rady.

Článek 4

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitelky školy či zřizovatele školy.

Článek 5

Schůze školské rady svolává předseda školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 6

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 7

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, hlasování probíhá aklamací.

Článek 8

Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.

Článek 9

O jednáních školské rady se pořizuje záznam, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající a zapisovatel. Zápis z jednání zašle předseda administrátorovi školních webových stránek, který jej na stránky umístí.

Článek 10

O závěrech se hlasuje, závěry ze zasedání formuluje předseda, k jejich přijetí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů ŠR.

Článek 11

Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a ředitelce školy.

Článek 12

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 13

Školská rada informuje rodiče o své práci prostřednictvím zápisů z jednání umístěných na webu školy. Zároveň zřizuje e-mailovou adresu (radaskoly@zsvrane.cz), na kterou mohou rodiče zasílat konstruktivní návrhy k projednání.

Zápisy z jednání školské rady budou zasílány všem členům školské rady, ředitelce ZŠ a zřizovateli.

Článek 14

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8. 1. 2020

Ve Vraném nad Vltavou 8. 1. 2020