Přestupy žáků do Základní školy Vrané nad Vltavou

  • Post published:28.2.2023

Podle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka („spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Podle § 49 školského zákona o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ, stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přestupech žáků do Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ.

  1. Přestupy žáků s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (na základě dohody obcí o společném školském obvodu ze dne 23. 2. 2022), tzn. v obcích Vrané nad Vltavou a Březová-Oleško lze žádat průběžně i během školního roku (např. z důvodu přestěhování).
  2. Pro školní rok 2023/2024 máme povinnost, na základě smlouvy mezi obcemi Vrané nad Vltavou a Zvole, otevřít třetí šestou třídu pro žáky s trvalým pobytem v obci Zvole s kapacitou 25 žáků. Žádat o přestup lze od 6. března do 24. března 2023. Poté bude probíhat rozhodovací proces pro tuto skupinu žáků, aby bylo zřejmé, zda není zájem vyšší než kapacita zaručená výše uvedenou smlouvou.
  3. Přestupy žáků s jiným místem trvalého pobytu lze žádat pro následující školní rok 2023/2024 od 1. června 2023, povolit přestup lze pouze do výše volné kapacity tříd a školy.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů mimo školský obvod bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitelka školy předběžné pořadí přestupujících. Ze skupiny přijímaných do stejného ročníku, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet volných míst ve třídách, bude losováno do celkového počtu kapacity tříd včetně odpočtu za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálně vzdělávaných žáků. Případné losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné.

Žádosti o přestup žáka je nutné podat písemně – formulář najdete >>>zde<<<. Zároveň je nutné doložit trvalé bydliště žáka.

Předání žádosti je možné několika způsoby:

  • Nejlépe osobním podáním v podatelně nebo ředitelně školy včetně doložení trvalého bydliště žáka,
  • doporučeně poštou,
  • prostřednictvím odeslání z osobní datové schránky zákonného zástupce do datové schránky školy – ID schránky: 88gmt93.

Nabízíme Vám možnost návštěvy a prohlídky školy během informativního odpoledne, které proběhne dne 13. března 2023 od 12:00 do 18:00 hodin.

Správní řízení a vydání rozhodnutí o schválení či zamítnutí přestupu žáka proběhne do třiceti dnů od podání žádosti.

Rozhodnutí si zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout osobně v ředitelně školy nebo ho obdrží poštou do vlastních rukou.

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů ohledně zápisu nás kontaktujte na telefonních číslech: 257 761 744, 775 299 861 nebo na e-mailové adrese vladimira.melicharova@zsvrane.cz

 

Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy