Ohlédnutí a vize ředitelky školy

  • Post published:30.12.2022

Vážení rodiče a přátelé školy,

srdečně Vás zdravím z vranské školy. Po téměř měsíčním působení v naší krásné škole mohu říci, že mne práce s žáky i pedagogy těší. Po pěti letech působení na pozici školní inspektorky vstupuji podruhé do stejné řeky v ředitelské roli. Přijala jsem velkou výzvu a vydala se na nejistou a zvenku nečitelnou půdu, kterou je řízení vaší a nyní i mojí školy. První měsíc byl naplněn intenzivním seznamováním se s lidmi a děním kolem mne. Moc mi pomohlo i sledování návštěvníků školy téměř inkognito, kdy chování všech bylo ve velké míře autentické, třeba při hledání přezůvky v šatně, ale i na předvánočních dílničkách a jarmarku školní družiny. Nejvíc času jsem však trávila „neviditelnými“, ale o to zdlouhavějšími a méně oblíbenými, a pro chod a zabezpečení školy nezbytnými činnostmi, zejména přebíráním povinné dokumentace školy a neodkladnou úřední agendou.

Velice oceňuji práci všech zaměstnanců i paní starostky Ullwerové, kteří školu v době nejistoty, když neměla vedení, neopustili, ale podrželi ji a zajistili její běžný chod. I v prosinci tak mohlo proběhnout množství plánovaných školních a zejména předvánočních aktivit, které žákům dělají radost, rozšiřují jejich obzory a některé z nich také prezentují dovednosti našich žáků veřejnosti. Potvrdilo se mi, že mnoho žáků pracuje poctivě i radostně, v duchu přístupu jejich pedagogů. Již po měsíci mohu potvrdit, že některé činnosti si žáci ve většině jiných škol nemají možnost vyzkoušet, uznání zaslouží mnozí pedagogové za nadstandardní obětavost a kreativitu. Děkuji také svým dvěma paním zástupkyním, že se ujaly nových povinností, i přestože budou s výukou nejméně do konce pololetí pokračovat v nezměněné míře. Statutární zástupkyní se stala paní učitelka Gabriela Semová a místo zástupkyně pro první stupeň a mimoškolní vzdělávání přijala paní učitelka Ivana Hereitová.

A co plánuji pro další období? Ráda bych navštívila výuku ve všech třídách, abych mohla sledovat aktivitu žáků i jejich vedení pedagogy. Z prvních setkání a rozhovorů se žáky a pedagogy, krátkých vstupů do tříd během výuky i zmíněných akcí, ze zastupování učitelů v několika vyučovacích hodinách mám první data do aktuální analýzy stavu školy, ze které společně s pedagogy stanovíme plán rozvoje školy. Mohu s jistotou říci, že jsem odhodlaná motivovat a podporovat celý školní tým tak, aby se nám všem spolu dobře žilo a pracovalo, aby se každý z žáků mohl učit naplno, smysluplně a nejlépe i s radostí. Věřím, že je reálné souběžně zachovat dva proudy na prvním stupni – tradicionalistický i alternativní směr, na druhém stupni pokládám za vhodné, že se žáci mohou setkat s transmisivním i konstruktivistickým přístupem pedagogů. Mojí vizí je, aby se v každé vyučovací hodině i mimoškolní činnosti děti aktivně učily. Svoje místo ve škole budou nadále mít i individuálně vzdělávaní „domškoláci“. Moc ráda bych se v nejbližším období setkala se zástupci tříd ve sdružení rodičů a rovněž vypíši volby do školské rady tak, aby se jich mohlo zúčastnit co největší množství zákonných zástupců.

Přeji Vám, abyste rok 2023 prožili ve zdraví a škola byla nejen zdrojem nových vědomostí a dovedností pro Vaše děti, ale přinášela i Vám radost z jejich úspěchů a v klidu, s pochopením jsme vyřešili případné nestandardní situace. Dveře ředitelny jsou Vám všem otevřeny ke konstruktivní diskuzi ohledně vzdělávání i výchovy žáků vranské školy. Těším se na spolupráci s Vámi.

S pokorou a úctou

Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy