Informace k výuce od pondělí 30. 11. 2020

  • Post published:23.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si Vás informovat o organizaci výuky na ZŠ Vrané nad Vltavou od 30. 11. 2020.

Od pondělí 30. 11. 2020 probíhá výuka na naší škole, na základě informací z MŠMT vydané k provozu škol 20. 11. 2020, následovně:

–        žáci 3., 4. a 5. ročníků se vrací do školy k prezenčnímu studiu v plném rozsahu svých rozvrhů

–        žáci 9. ročníků se vrací do školy k prezenčnímu studiu

–        žáci 6., 7. a 8. ročníků se budou po týdnu střídat (tzv. rotační režim) v prezenčním a distančním studiu. Prezenční studium ve škole bude probíhat dle původního rozvrhu (s výjimkou hodiny Tv v 7., 8. ročníky dívek a 9. ročníku – bližší informace viz níže, 8. ročník chlapci- TV dle rozvrhu formou aktivit venku- homogenní skupina), při distanční výuce budeme pokračovat ve speciálním rozvrhu (verze bez „výchov“), podle kterého se učí již od poloviny října. Žáci i rodiče ho obdrží pro jistotu opět od svých třídních učitelů.

Distanční výuka se na 2. stupni ZŠ řídí pokyny ředitelky školy ze dne 8. 10. 2020, které jste obdrželi od třídních učitelů 9. 10. 2020.

Organizace rotačního režimu pro 6., 7. a 8. třídy:

30. 11.-4. 12. 2020

– probíhá prezenční výuka (účast žáků ve škole) pro třídy 6. A a 6. B, 8. A a 8. B

– probíhá distanční výuka pro třídy 7. A, 7. B a 7. C je pro žáky také povinná

7. 12.-11. 12. 2020

– probíhá prezenční výuka (účast žáků ve škole) pro třídy 7. A, 7. B a 7. C

– probíhá distanční výuka pro třídy 6. A a 6. B, 8. A a 8. B je pro žáky také povinná

– dle nařízení MŠMT se v hodinách Hv nebude zpívat

– hodiny TV budou učitelé se žáky využívat k procházkám a pobytu venku

Hodiny tělesné výchovy jsou pro 7., 8. ročníky dívek a 9. ročníky až do odvolání zrušeny (odpadají), na základě informací MŠMT k provozu škol ze dne 20. 11. 2020, kdy musejí být, z důvodu opatření souvisejících s pandemií COVID-19, zachovány ve vyučování homogenní skupiny (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Obsah ŠVP, který nebude v těchto hodinách realizován, bude zařazen do výuky ihned po možnosti spojovat při tělesné výchově žáky z více tříd. Žáci tak budou pro svou fyzickou zdatnost a získání klasifikačních podkladů dále využívat „olympijských výzev“, které pro ně učitelé TV připravují i nadále. 8. ročník chlapci- TV dle rozvrhu formou aktivit venku- homogenní skupina). 

– žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Proto prosíme zákonné zástupce, aby žák měl k dispozici každý den ve škole 2 roušky. Samozřejmostí bude ve třídách časté větrání a zajištění dezinfekčních přípravků na ruce ve všech prostorách školy.

– obědy ve školní jídelně jsou automaticky přihlašovány žákům, kteří mají v daný týden prezenční výuku (ostatní si řeší rodiče individuálně s ředitelkou školní jídelny)

Na závěr bychom Vám, zákonným zástupcům, chtěli velmi poděkovat za podporu a spolupráci při vzdělávání žáků v těchto „nestandardních“ týdnech. Moc si jí vážíme.

Vedení školy