INFORMACE K DALŠÍMU UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ OD 8. 6. 2020

  • Post published:1.6.2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

v souladu s dalším uvolňování opatření ve školách, které vláda schválila na svém jednání 25. 5. 2020 vás informujeme o organizaci přítomnosti žáků 6. – 9. ročníku v ZŠ Vrané nad Vltavou od 8. 6. 2020.

Reagujeme na možnost přítomnosti žáků 2. stupně za účelem konzultací čí třídnických hodin s přihlédnutím k podmínkám naší školy. Protože i díky Vaší pomoci, které si velmi vážíme, se výuku „na dálku“ na 2. stupni od prvních dnů uzavření škol dají úspěšně realizovat a nastavený režim funguje, rozhodli jsme se pro následující variantu.

V tomto období budeme i nadále pokračovat v distanční formě vzdělávání přes MS Teams dle rozvrhu, navíc ale bude od 8. 6. 2020 možný následující režim:

  • Žáci, kteří se v období uzavření škol nemohli účastnit výuky na dálku, či neplnili studijní povinnosti, budou z důvodů doplnění podkladů ke klasifikaci učiteli konkrétních předmětů vyzváni k konzultacím v týdnu od 8. 6. až do konce školního roku. Zákonní zástupci budou informováni o navržených konzultacích zprávou v systému Školaonline.
  • Žáci, kteří by rádi konzultovali se svým vyučujícím učivo, které bylo náplní 2. pololetí tohoto školního roku, mohou přes Teams či email individuálně kontaktovat učitele daného předmětu a domluvit si s ním individuální schůzku.
  • Třídnické hodiny- v týdnu od 15. 6. a v týdnu od 22. 6. bude dobrovolná možnost účastnit se třídnické hodiny (vždy 1 setkání v týdnu, termíny Vám upřesní třídní učitel). V týdnu od 15. 6. bude po skončení třídnické hodiny využita přítomnost žáků ve škole pro vybírání učebnic, vyklízení skříněk a jiných organizačních věcí souvisejících s ukončením školního roku. V posledním týdnu bychom rádi třídnickou hodinu využili ke slavnostnímu předání vysvědčení.
  • Pro žáky 9. ročníků plánujeme slavnostní zakončení školní docházky na naší škole v posledním týdnu školního roku. Od 5. 6. končí pro žáky 9. tříd prezenční příprava na přijímací zkoušky na SŠ, která probíhala v budově školy.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste nejpozději do středy 3. 6. 2020 informovali třídního učitele, kdo z žáků se těchto třídnických hodin zúčastní. Třídní učitel pak v případě většího zájmu než je 15 žáků vytvoří ze své třídy 2 skupiny (budou samozřejmě zohledněny sociální vazby dětí) a upřesní časy setkání, tak abychom zajistili jak pro žáky, tak pro zaměstnance školy bezpečné prostředí.

Při vstupu do školy musí každý žák (využije-li možnosti ad1, ad 2 i ad3) odevzdat vyučujícímu vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz web.stránky školy) . Pobyt žáků i zaměstnanců ve škole se bude samozřejmě dál řídit souborem hygienických pokynů vydaných MŠMT.

Čestné prohlášení ke stažení >>>zde <<<

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Klasifikace za 2. pololetí se uzavírá ke dni 12. 6. 2020 a bude se řídit Vyhláškou MŠMT (211/2020 Sb. Ze dne 27. 4. 2020). Žáci budou na 2.stupni hodnoceni známkou jako obvykle. Pedagogická rada projednala, že žáci, kteří se neúčastnili výuky na dálku a neplnili studijní povinnosti v době uzavření škol, budou na vysvědčení za 2. pololetí tohoto školního roku hodnoceni v daném předmětu slovně „postoupil“.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT se dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Pokyny k zakončení školního roku a informace o tom, jakým způsobem bude dne 26. června 2020 probíhat předávání vysvědčení, Vám zašleme přes třídní učitele.

Ještě jednou Vám velmi děkujeme za pochopení a za nadstandardní pomoc, kterou v tomto mimořádném školním pololetí dětem poskytujete.                                                                              

Mgr. Daniela Pořízková (ředitelka školy)

 Mgr. Jaroslava Hnátová (zástupkyně ředitelky pro 2.stupeň)