+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

EKO SCHOOL – Ekoškola

 

Naše škola získala mezinárodní titulu Eco-school v roce 2007, podruhé v roce 2009 a v roce 2014 ho získala potřetí.

Logo a vlajka projektu

Provizorní stránky tohoto projektu naleznete zde

 

Co je to projekt Eco-school (Ekoškola) ?

Většina mladých lidí se hluboce zajímá o životní prostředí. Rádi by pomohli, ale často neví, co dělat a jak. Ekoškola může být tou správnou odpovědí.
Ekoškola je celosvětový projekt, který podporuje celoškolní činnost zaměřenou na ochranu a zlepšování životního prostředí. Jde o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém jsou oceněny školy, jež se rozhodly trvale zlepšovat svoji činnost ve vztahu k životnímu prostředí a snižovat svoji ekologickou stopu. Jde také o vzdělávací program, protože aktivity realizované v průběhu projektu vedou ke zvyšování znalostí o životním prostředí, stejně jako k formování zodpovědného postoje vůči němu. Všechny realizované aktivity tak mohou být plnou součástí vyučování a mohou být zařazeny do školního vzdělávacího programu. Cílem projektu Ekoškola je učinit environmentální výchovu a praktické činnosti na ochranu životního prostředí niternou součástí života a étosu školy – jak pro žáky, tak pro zaměstnance.

Projekt Ekoškola může školám pomoci:

 • zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí;
 • snížit produkci odpadků a odpadu;
 • snížit účty za elektřinu, vytápění a vodu;
 • podporovat zdravý životní styl;
 • zlepšit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením školy;
 • zapojit se do života obce.

Co mohou v projektu školy získat?

Uznání a zviditelnění:

Realizace projektu Ekoškola vede k prestižnímu světovému ocenění v oblasti životního prostředí. Prokazuje, že vaše škola se rozhodla dosáhnout nejvyšších standardů na poli environmentální výchovy a ekologicky šetrného provozu – to je něco, co můžete hlasitě oslavovat.

Peníze a úspory:

Projekt poskytuje metodické vedení při úsporách energie a vody, minimalizaci odpadu a zavedení recyklace – to všechno může vést k přímým a dlouhodobým úsporám na vaší škole.
Podněty pro školní vzdělávací program: Zlepšovat prostředí vaší školy a dospět k ekologicky šetrnému provozu vyžaduje znalosti a dovednosti, které plně odpovídají požadavkům rámcového vzdělávacího programu. V projektu Ekoškola dostanete výukové materiály a jasné tipy a náměty, jak činnosti v něm realizované zařadit do vyučování a do jednotlivých předmětů.

Vazby na místní komunitu:

Realizace projektu se bude týkat nejenom celé školy, ale také širší komunity. Projekt Ekoškola vám pomůže budovat dobré partnerské vztahy s celou řadou skupin a subjektů tvořících vaši obec, s rodiči dětí, místními úřady, organizacemi a soukromými podniky.

Mezinárodní kontakty:

V rámci projektu mohou školy navázat kontakty s jinými Ekoškolami ve své vlastní zemi i v jakékoli další zemi účastnící se projektu. Tyto kontakty vám poslouží ke sdílení informací o životním prostředí s dalšími školami, ke zlepšování jazykové vybavenosti žáků i učitelů a mohou vést až k vzájemným kulturním výměnám.

Zjišťovali jsme u dětí, co by je motivovalo se do tohoto projektu zapojit aktivně – zde jsou předběžná zjištění:

1. získání zkušeností pro vlastní život – 89 hlasů
2. pomoc životnímu prostředí – 81 hlas
3. ušetření peněz škole – 66 hlasů
4. možnost týmové spolupráce – 61 hlas
5. něco po mně zůstane – 58 hlasů
6. něco dokážu – 30 hlasů
7. budu moci porovnat školu se světem – 26 hlasů
8. pomůžu splnit představy okolí o škole – 25 hlasů
9. získám informace o provozu školy – 22 hlasy
10. těším se jen tak – 19 hlasů
11. nezajímá mě to, nic mě nemotivuje – 4 hlasy

 

Kroky k realizaci projektu

(podrobněji těchoto webových stránkách)

 1. Vytvoření pracovního realizačního týmu složeného z učitelů, dětí, zástupců dalších zaměstnanců školy, mohou být zapojeny i další složky (rodiče, zastupitelé, pracovníci ekocentra, …)
 2. Zmapování výchozího stavu školy – realizace dětského auditu, nabízí se řada aktivit pro většinu předmětů
 3. Vytvoření akčního plánu, který by se týkal 4 základních oblastí
  • nakládání s vodou
  • nakládání s odpady
  • nakládání s energiemi
  • vnitřní a vnější prostředí školy
 4. Realizace tohoto akčního plánu (plán by měl obsahovat splnitelné kroky)
 5. Monitorování výsledků a informování okolí
 6. Environmentální výchova (nověji Výchova pro udržitelný život) a její realizace ve škole
 7. Vytvoření Ekologického kodexu

Kdy může škola žádat o titul ?

Škola může žádat o titul Ekoškola 5 měsíců poté, co splní alespoň ¾ cílů z akčního plánu. Závěrečná zpráva bude posouzena nezávislými odborníky (z UK, ČEU atd.) včetně kontroly přímo ve škole a pokud bude vše v pořádku, škola obdrží titul (na 2 roky – pak ho musí obhajovat) – jeho součástí bude certifikát, vlajka a možnost používat speciální loga a symboly při prezentaci školy.

Většina aktivit by měla být realizována v rámci výuky samotnými dětmi, dospělí jsou koordinátoři, rádci, motivátoři, pomocníci atd.

Výzva:

Kdyby měl někdo z Vás zájem se z lidského či profesního hlediska do projektu zapojit, byli bychom rádi.

Zavřít menu