15. 3. 2021 Shrnutí informací k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia pro školní rok 2021/2022 >>> Informace<<<


Nové informace k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia pro školní rok 2021/2022

Zdroj webové stránky MŠMT >>>

Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?

Praha, 30. listopadu 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční.  „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“  říká ministr školství Robert Plaga s tím, že se změnami souhlasí také ředitelé škol, se kterými resort návrh konzultoval. U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní. Maturitních zkoušek se pak týkají zejména změny související s novelizací školského zákona a maturitní vyhlášky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. „Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období,“ doplňuje Robert Plaga.

Pod textem naleznete harmonogram přijímacího řízení s přehledně vyznačenými změnami.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturity v jarním zkušebním období v roce 2021 včetně zkoušek opravných a náhradních proběhnou v souladu s platnou legislativou, termín konání se může případně odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Proto i termín pro přihlášky k nim se nemění a zůstává stanoven na 1. prosinec 2020. V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zkouška v nezměněné podobě, formě i ve standardních termínech. V případě méně příznivé epidemiologické situace je pak možné, obdobně jako ve zkušebním období jaro 2020, přistoupit k posunu termínů. Redukce jakékoliv části maturitní zkoušky se neplánuje. MŠMT je však připraveno zohlednit situaci žáků s nařízenou pracovní povinností ve zdravotnictví a sociálních službách, a to například navýšením počtu možných termínů pro konání zkoušek.

„Počítáme samozřejmě s tím, že prostřednictvím CERMATu a ČŠI bude žákům, kteří se budou na zkoušku připravovat, poskytnuta maximální podpora, ať už formou výukových videí či zpřístupnění testů z minulých let, a to ve zvýšené míře, než tomu bylo doposud,“ říká Robert Plaga s tím, že v případě nepříznivé epidemiologické situaci mohou školy samozřejmě počítat také s metodickou podporou, jako tomu bylo na jaře 2020.

K samotné maturitní zkoušce je pak třeba doplnit, že její model zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Novela školského zákona přinesla změny v původně platné struktuře obou částí, tedy jak společné, tak profilové. Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Změny se týkají také profilové části, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program).

Nad rámec povinných zkoušek si pak žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek však nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.


Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia pro školní rok 2021/2022

Obory s talentovou zkouškou

Kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2021.

Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – termín odevzdání do 30. listopadu 2021.

Přijímací řízení s talentovou zkouškou proběhne v období od 4. ledna do 31. ledna 2021.  

Konzervatoř –  přijímací řízení koná od 4. ledna do 31. ledna 2021, gymnázium se sportovní přípravou ve dnech od 4. ledna do 31. března 2021.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Přihlášky na střední školy  (s maturitou, výučním listem), víceletá gymnázia

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31. ledna 2021

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.

Některé školy zveřejňují na svých stránkách předběžná kritéria přijímacího řízení již nyní (vhodné prostudovat již nyní).

Přihlášky lze podávat přímo do kanceláře střední školy osobně nebo poštou (doporučeně) nejpozději do 1. března 2021 včetně.

Budou připravovány a tisknuty školou až  po pololetním vysvědčení.

Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.)

Součást přihlášky bude i prohlášení o datové schránce zákonného zástupce (bývá vypsáno v kritériích přijímacího řízení, jestli škola vyžaduje nebo ne).

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Čtyřleté obory:

 1. řádný termín: 12. 4. 2021
 2. řádný termín: 13. 4. 2021

Obory šestiletého  a osmiletého gymnázia

 1. řádný termín:  14. 4. 2021
 2. řádný termín: 15. 4. 2021

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

 1. náhradní termín: 12. 5. 2021
 2. náhradní termín: 13. 5. 2021

Konané testy:

Jednotné přijímací zkoušky

 • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
 • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)

Školní přijímací zkouška   

Některé školy mají ještě požadavky na další zkoušku – OSP, AJ … atp.

nutné vyhledat na stránkách škol – v kritériích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10 – ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zájemci o víceletá gymnázia mne kontaktují do 17. 1. 2021.

Mgr. Jana Boušková


Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – „ Informace o gymnáziích v Praze,“ „Informace o středních odborných školách“ I. a II., Atlas školství (www.atlasskolstvi.cz). Je možno zapůjčit u VP.
 • Některé střední školy a odborná učiliště posílají nabídky – letáky do školy, žáci je mají k dispozici, přicházejí „náboráři“ a informují žáky o možnostech.
 • Informace na nástěnce výchovného poradce 1. patro.
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách, možnost navštívit školní veletrh Schola Pragensis (stránka zde).
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru.
 • Ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna roku, ve kterém se skládají přijímací zkoušky, u škol s talentovými zkouškami do 31. října.
 • S pololetním vysvědčením žáci obdrží přihlášky na SŠ. Žák či zákonný zástupce vyplní osobní údaje žáka, uvede vybrané školy (správný celý název školy, adresa, u studijního či učebního oboru uvést také kód), případně potvrzení od lékaře. Škola vyplní zadní stranu přihlášky týkající se klasifikace v posledních 3 pololetí, stejně tak mimořádné výsledky žáka v soutěžích, na kterých reprezentoval školu (žák musí k takovému doplnění dodat škole a následně přiložit k přihlášce kopii diplomů apod.).  Za správnost ostatních údajů v přihlášce zodpovídají zákonní zástupci.
 • Zápisový lístek žáci obdrží s pololetním vysvědčením, nejpozději první týden v únoru.
 • Každý žák může podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory na jedné SŠ.
 • Vyplnit přihlášku – tiskopisy přihlášek jsou nové   od letošního školního roku. Na přihlášce se uvádí obě vybrané školy na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, které určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března. (Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou školského poradenského zařízení.) Přihlášky doručit včas osobně nebo doporučeným dopisem.

Přijímací řízení

1. Jednotná přijímací zkouška

 • Je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou.
 • Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60%, v případě Gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40%.
 • Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny zkoušek. Testy jednotné zkoušky může konat uchazeč dvakrát, v 1. termínu ve škole, kterou má na přihlášce jako 1. škola a ve 2. termínu ve škole, kterou má uvedenou jako 2. škola.  Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.

Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.

2. Školní přijímací zkoušky

Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku. O tom, co bude obsahem této zkoušky informuje SŠ do 31. 1. daného roku.

3. Další kritéria pro přijetí

Mohou to být např. průměrný prospěch, prospěch v profilových předmětech, účast žáka v soutěžích, olympiádách aj.

Termíny konání jednotných zkoušek:

Čtyřleté obory:

 1. řádný termín: 12. 4. 2021
 2. řádný termín: 13. 4. 2021

Obory šestiletého  a osmiletého gymnázia

 1. řádný termín:  14. 4. 2021
 2. řádný termín: 15. 4. 2021

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

 1. náhradní termín: 12. 5. 2021
 2. náhradní termín: 13. 5. 2021

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. ledna do 15. ledna a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. ledna do 31. ledna.

· první termín absolvuje žák přij. řízení na škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě
· druhý termín absolvuje žák přij. řízení na škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě
· lepší výsledek se započítává na obě školy (tvoří minimálně 60% celkového bodového hodnocení uchazeče)
· SŠ může vypisovat ještě vlastní přij. řízení (navíc k celostátní zkoušce)
· pozvánku k přij. řízení obdrží žák poštou nebo emailem
· výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách SŠ
· neúspěšní uchazeči budou vyrozuměni písemně – do tří dnů se mohou odvolat
· SŠ mohou vypsat další termíny přij. řízení, pokud nenaplní svou kapacitu

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem.

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • V případě ztráty zápisového lístku bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole, kontaktovat ředitele SŠ, dotazovat se na volná místa po těch, kteří nedodali  zápisový  lístek. Formuláře přihlášek na požádání vydáme.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a ke vzdělávání na konzervatoři

 • V případě, že bude žák konat talentovou zkoušku, zákonný zástupce sám požádá školu o přípravu přihlášky na SŠ, přihlášku je nutné odevztat na SŠ již do 30. listopadu.
 • Žáci po vyžádání dostanou přihlášku s vyplněnými údaji a vysvědčením ze 7. a 8. třídy. Přihlášky je nutné opatřit lékařským potvrzením a na SŠ doručit do 30. listopadu.
 • Talentové zkoušky se konají v termínu od 2. ledna do 15. ledna.  Na konzervatoři se konají v termínu od 15. ledna do 31. ledna.
 • Pokud bude žák přijat, dostane od nás „Zápisový lístek“, který musí do deseti dnů doručit ředitelství SŠ.
 • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává 2 přihlášky ke vzdělávání na SŠ

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
 • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
 • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

Užitečné adresy a odkazy:

Formuláře: