+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Informace k přijímacímu řízení na SŠ na školní rok 2019/2020.

Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – „ Informace o gymnáziích v Praze,“ „Informace o středních odborných školách“ I. a II. je možno zapůjčit u VP.
 • Atlas středních škol si mohou žáci objednat přes školu.
 • Některé střední školy a odborná učiliště posílají nabídky – letáky do školy, žáci je mají k dispozici, přicházejí „náboráři“ a informují žáky o možnostech
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách, možnost navštívit školní veletrh Schola Pragensis (stránka zde).
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru.
 • Ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna roku, ve kterém se skládají přijímací zkoušky, u škol s talentovými zkouškami do 31. října.
 • S pololetním vysvědčením žáci obdrží přihlášky na SŠ. Žák či zákonný zástupce vyplní osobní údaje žáka, uvede vybrané školy (správný celý název školy, adresa, u studijního či učebního oboru uvést také kód), případně potvrzení od lékaře. Škola vyplní zadní stranu přihlášky týkající se klasifikace v posledních 3 pololetí, stejně tak mimořádné výsledky žáka v soutěžích, na kterých reprezentoval školu (žák musí k takovému doplnění dodat škole a následně přiložit k přihlášce kopii diplomů apod.).  Za správnost ostatních údajů v přihlášce zodpovídají zákonní zástupci.
 • Zápisový lístek žáci obdrží s pololetním vysvědčením, nejpozději první týden v únoru.
 • Každý žák může podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory na jedné SŠ.
 • Vyplnit přihlášku – tiskopisy přihlášek jsou nové   od letošního školního roku. Na přihlášce se uvádí obě vybrané školy na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, které určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března. (Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou školského poradenského zařízení.) Přihlášky doručit včas osobně nebo doporučeným dopisem.

 

Přijímací řízení

1. Jednotná přijímací zkouška

 • Je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou.
 • Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60%, v případě Gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40%.
 • Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny zkoušek. Testy jednotné zkoušky může konat uchazeč dvakrát, v 1. termínu ve škole, kterou má na přihlášce jako 1. škola a ve 2. termínu ve škole, kterou má uvedenou jako 2. škola.  Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.

Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.

2. Školní přijímací zkoušky

Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku. O tom, co bude obsahem této zkoušky informuje SŠ do 31. 1. daného roku.

3. Další kritéria pro přijetí

Mohou to být např. průměrný prospěch, prospěch v profilových předmětech, účast žáka v soutěžích, olympiádách aj.

Termíny konání jednotných zkoušek:

12. dubna 2019 čtyřleté obory 1. termín
16. dubna 2019 šestileté a osmileté obory 1. termín
15. dubna 2019 čtyřleté obory 2. termín
17. dubna 2019 šestileté a osmileté obory 2. termín
13. května 2019 první náhradní termín
14. května 2019 druhý náhradní termín

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. ledna do 15. ledna a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. ledna do 31. ledna.

· první termín absolvuje žák přij. řízení na škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě
· druhý termín absolvuje žák přij. řízení na škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě
· lepší výsledek se započítává na obě školy (tvoří minimálně 60% celkového bodového hodnocení uchazeče)
· SŠ může vypisovat ještě vlastní přij. řízení (navíc k celostátní zkoušce)
· pozvánku k přij. řízení obdrží žák poštou nebo emailem
· výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách SŠ
· neúspěšní uchazeči budou vyrozuměni písemně – do tří dnů se mohou odvolat
· SŠ mohou vypsat další termíny přij. řízení, pokud nenaplní svou kapacitu

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem.

 

 

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Pokud budete potřebovat jiný zápisový lístek – jen vyměníme.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odolání, podívat se na volná místa ve 2. kole, kontaktovat ředitele SŠ, dotazovat se na volná místa po těch, kteří nedodali  zápisový  lístek. Formuláře přihlášek na požádání vydáme.

 

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a ke vzdělávání na konzervatoři

 • V případě, že bude žák konat talentovou zkoušku, zákonný zástupce sám požádá školu o přípravu přihlášky na SŠ, přihlášku je nutné odevztat na SŠ již do 30. listopadu.
 • Žáci po vyžádání dostanou přihlášku s vyplněnými údaji a vysvědčením ze 7. a 8. třídy. Přihlášky je nutné opatřit lékařským potvrzením a na SŠ doručit do 30. listopadu.
 • Talentové zkoušky se konají v termínu od 2. ledna do 15. ledna.  Na konzervatoři se konají v termínu od 15. ledna do 31. ledna.
 • Pokud bude žák přijat, dostane od nás „Zápisový lístek“, který musí do deseti dnů doručit ředitelství SŠ.
 • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává 2 přihlášky ke vzdělávání na SŠ

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
 • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
 • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

 

Užitečné adresy a odkazy

www.msmt.cz/nove-formulare-prihlasek

www.sevt.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.volbapovolani.cz

www.infoabsolvent.cz

www.nuov.cz

www.pvskoly.cz/vzor_odvolani

www.remeslozije.cz

Zavřít menu