ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

  • Post published:20.6.2018

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. V souladu s výchovnou a vzdělávací strategii školy si klade zpracování a následná veřejná prezentace absolventských prací za úkol prokázat dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy. Budoucí absolvent školy prokazuje svoji schopnost orientovat se na základě svých předpokladů v běžném životě, vyhledávat potřebné informace, zasadit je do potřebných souvislostí, správně používat mateřský jazyk a prokázat základy použití informačních a komunikačních technologií. Při obhajobě absolventské práce prokazuje své schopnosti ústní komunikace a přesvědčivé argumentace. Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje úroveň dosažení klíčových kompetencí u žáků končících základní vzdělávání a tím naplňování cílů základního vzdělávání.
V průběhu 9. ročníku žák zpracuje absolventskou práci na dané téma (doporučené či vlastní). Absolventská práce (dále jen AP) musí splňovat předem dané požadavky (forma, rozsah aj.). Během školního roku musí žák minimálně 2x činnost na své práci konzultovat s vedoucím své AP.
V červnu probíhá slavnostní obhajoba AP, při které dojde i k celkovému zhodnocení celoroční práce na ní.

 

 

Jaroslava Hnátová