Absolventské práce 9. ročníků

  • Post published:18.7.2021

Jsme velmi rádi, že po roční pauze, způsobené koronavirovou pandemií, jsme mohli navázat na tradici tvorby a obhajoby absolventských prací.

Každý žák v posledním ročníku si na podzim vybral téma, které pak několik týdnů zpracovával do podoby odborné práce, která musela jak po obsahové, tak formální stránce vyhovět předem daným kritériím. Důraz je kladen především na její praktickou část, do které musí žáci vložit své vlastní poznání, výzkum, zkušenost, pozorování apod.

Letos jsme u obhajob slyšeli o tématech: Elektronická hudba; Ženy, které změnily svět; Dějiny lékařství; Jak se stát rybářem; Truhlařina a práce se dřevem; Digitální umění; Pobytová znamení zvířat; Stavba a oživení herního PC; Historie fotbalu ve Zvoli atd.

Na konci června pak všichni deváťáci své práce obhájili před odbornou porotou. I v tomto roce byly některé práce a jejich obhajoby na vynikající úrovni. V závěru pak byli všichni žáci obdarováni památeční šerpou se jmény svých spolužáků a třídního učitele, růží a společně s jejich vyučujícími pozváni na slavnostní oběd do školní jídelny (tímto ŠJ velmi děkujeme za krásný a chutný zážitek).

J. Hnátová