+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Informace k přijímacímu řízení na SŠ na školní rok 2017/2018.Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – „ Informace o gymnáziích v Praze,“ „Informace o středních odborných školách“ I. a II. je možno zapůjčit u VP.
 • Atlas středních školní žáci dostali.
 • Některé střední školy a odborná učiliště posílají nabídky – letáky do školy, žáci je mají k dispozici, přicházejí „náboráři“ a informují žáky o možnostech
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru
 • Ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2017, u škol s talentovými zkouškami do 31. října 2016.
 • Během prosince obdrží žáci naší školy „Přihlášku ke vzdělávání na SŠ“ nanečisto – ověřit údaje, vyplnit pravděpodobné školy. Uvést správně celý název školy, adresu, u studijního či učebního oboru uvést také kód. Správnost vyplněné přihlášky ověří, na případné nedostatky upozorní výchovná poradkyně.
 • S pololetním vysvědčení, tedy 31. ledna 2017 obdrží žáci  2 formuláře přihlášky s doplněnými osobními údaji a prospěchem, také „Zápisový lístek.
 • Každý žák může podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory na jedné SŠ.
 • Vyplnit přihlášku – tiskopisy přihlášek jsou nové   od letošního školního roku. Na přihlášce se uvádí obě vybrané školy na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, které určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2017. (Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou školského poradenského zařízení.) Přihlášky doručit včas osobně nebo doporučeným dopisem.

 

Přijímací řízení

1. Jednotná přijímací zkouška

 • Je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou.
 • Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60%, v případě Gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40%.
 • Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny zkoušek. Testy jednotné zkoušky může konat uchazeč dvakrát, v 1. termínu ve škole, kterou má na přihlášce jako 1. škola a ve 2. termínu ve škole, kterou má uvedenou jako 2. škola.  Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.

Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.

2. Školní přijímací zkoušky

Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku. O tom, co bude obsahem této zkoušky informuje SŠ do 31. 1. 2017.

3. Další kritéria pro přijetí

Mohou to být např. průměrný prospěch, prospěch v profilových předmětech, účast žáka v soutěžích, olympiádách aj.

Termíny konání jednotných zkoušek

 1. Kolo přijímacího řízení
  1. termín – 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělávání;   18. dubna 2017 – pro obory šestiletých  a  osmiletých gymnázií
  2. termín – 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání; 20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 1. Kolo přijímacího řízení
  1. termín – 11. května 2017
  2. termín – 12. května 2017

Je určeno žákům, kteří nebyli přijati v 1. kole. Mohou podat libovolný počet přihlášek. Některé školy již 2. kolo nevypisují.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a rodičům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Pokud budete potřebovat jiný zápisový lístek – jen vyměníme.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odolání, podívat se na volná místa ve 2. kole, kontaktovat ředitele SŠ, dotazovat se na volná místa po těch, kteří nedodali  zápisový  lístek. Formuláře přihlášek na požádání vydáme.

 

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a ke vzdělávání na konzervatoři

 • Žáci dostali přihlášky s vyplněnými údaji, vysvědčením ze 7. a 8. třídy. Přihlášky je nutné opatřit lékařským potvrzením a na SŠ doručit do 30. listopadu 2016.
 • Talentové zkoušky probíhají v termínu 15. – 31. 1. 2017
 • Pokud bude žák přijat, dostane od nás „Zápisový lístek“, který musí do deseti dnů doručit ředitelství SŠ.
 • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává 2 přihlášky ke vzdělávání na SŠ

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
 • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
 • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

 

Užitečné adresy a odkazy

www.msmt.cz/nove-formulare-prihlasek

www.sevt.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.volbapovolani.cz

www.infoabsolvent.cz

www.nuov.cz

www.pvskoly.cz/vzor_odvolani

www.remeslozije.cz

Zavřít menu