+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Dagmar Konečná
E-mail: dagmar.konecna@zsvrane.cz
Tel: 737 090 163

Konzultační hodiny: úterý 15.00 – 17.00 (po předchozí telefonické domluvě)

Výchovné poradenství zahrnuje:
– poradenství k volbě povolání
– péči o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení a chování
– péči o žáky mimořádně nadané
– poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství pro rodiče, žáky, učitele
– zajišťování vyšetření žáků v PPP na žádost rodičů
– spolupráci s dalšími odbornými pracovišti

Konec formuláře

Informace k přijímacímu řízení na SŠ na školní rok 2018/2019

Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – je možno zapůjčit u VP.
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru – ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2018.
 • Žáci spolu s pololetním vysvědčením dne 31. 1. 2018 obdrží 2 přihlášky s doplněným prospěchem, podpisem a razítkem ředitelky školy, a dále také formulář zápisového lístku.
 • Vyplnit přihlášku – tiskopisy přihlášek – uvádí se obě vybrané školy na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, tím se určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
 • Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení.
 • Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou školského poradenského zařízení.
 • Vyplněné přihlášky doručit  ředitelství SŠ do 1. března 2018. 

 

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška

 • Je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou (SŠ, UO)
 • Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60%.
 • Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
 • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělávání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny zkoušek. Testy jednotné zkoušky může konat uchazeč dvakrát, v 1. termínu ve škole, kterou má na přihlášce jako 1. škola a ve 2. termínu ve škole, kterou má uvedenou jako 2. škola. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem (pokud nepřijde, kontaktujte SŠ).
 • Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.
 • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku, určit další kritéria hodnocení.

Termíny konání jednotných zkoušek – 1. kolo

 • 1. termín
 1. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
 2. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín
 1. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání
 2.   dubna 2018 – pro obory šestiletých osmiletých  gymnázií
 3. kolo
 • Náhradní termíny jsou pro všechny obory společné
 1. termín – 10. května 2018
 2. termín – 11. května 2018

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a rodičům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. (To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na
 • základě odvolání).

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech, není počet přihlášek omezen.

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
 • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
 • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

 

Další zdroje informaci:

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

 

 

Zavřít menu